Dochodzenie wierzytelności

Dochodzenie wierzytelności

DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI

Skuteczne dochodzenie wierzytelności wymaga podjęcia odpowiednich czynności poczynając od chwili zawarcia umowy aż do wyegzekwowania wierzytelności. Kancelaria Prawna JG LEGAL świadczy usługi w zakresie dochodzenia wierzytelności na terenie kraju jak również na terenie Państw Unii Europejskiej. Mając na uwadze zapewnienie naszym klientom skutecznych czynności w zakresie dochodzenia wierzytelności Kancelaria Prawna JG LEGAL w ramach usług dla klientów biznesowych w zakresie dochodzenia wierzytelności oferuje następujące usługi na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym:

Etap przedsądowy

W ramach czynności na etapie postępowania przedsądowego oferujemy m.in. wykonanie czynności w postaci  weryfikacji wierzytelności w zakresie możliwych do ustanowienia form zabezpieczenia oraz ich egzekwowania na dalszych etapach procesu dochodzenia wierzytelności. Właściwie przeprowadzona weryfikacja wierzytelności oraz  możliwości majątkowych dłużnika w zakresie zaspokojenia wierzytelności, umożliwia efektywne przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, co w konsekwencji prowadzi do szybkiego zaspokojenia wierzytelności. W ramach etapu przedsądowego oferujemy wykonanie następujących usług:

 • weryfikacja wierzytelności w zakresie możliwych do ustanowienia form zabezpieczenia należności na majątku dłużnika, w tym również przeprowadzenie audytu w zakresie możliwych form zabezpieczenia oraz dochodzenia wierzytelności,
 • czynności o charakterze przedsądowym zmierzające do ustalenia możliwości polubownego dochodzenia wierzytelności, na podstawie ustanowionych umownie zabezpieczeń, w tym również prowadzenie negocjacji polubownych z dłużnikiem w zakresie egzekwowania wierzytelności oraz dobrowolnego ustanowienia zabezpieczenia na majątku dłużnika,
 • czynności w zakresie egzekwowania wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonane usługi,
 • systematyczny monitoring stanu zadłużenia kontrahentów poprzez weryfikację ustanowionych dotychczas zabezpieczeń umownych oraz weryfikacje przebiegu współpracy, w celu zabezpieczenia majątku dłużnika oraz dokumentów na poczet dalszych etapów procedury dochodzenia wierzyteln

Etap postępowania sądowego

W ramach etapu postępowania sądowego oferujemy wykonanie następujących usług:  

 • prowadzenie postępowań o zapłatę należności w zależności od ustanowionych form zabezpieczenia wierzytelności w ramach umowy lub na etapie postępowania przedsądowego, m.in. poprzez wytoczenie powództwa w postępowaniu nakazowym lub upominawczym z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, elektronicznym postępowaniu upadłościowym,
 • zabezpieczenia roszczeń przed wdaniem się w spór  co do istoty sprawy, poprzez pozyskiwanie informacji o dłużniku oraz jego sytuacji majątkowej w wyniku stałej współpracy z firmą zajmującą się weryfikacją oraz ustalaniem stanu majątkowego dłużników,
 • na podstawie tytułu zabezpieczającego przeprowadzanie czynności w zakresie ustanowienia zabezpieczenia na majątku dłużnika (m.in. ustanowienie hipoteki na nieruchomościach, zajęcie wierzytelności, ruchomości, rachunków bankowych, itp.), w tym również poprzez wszczęcie postępowania zabezpieczającego przed Komornikiem,
 • stały monitoring stanu postępowań sądowych oraz zabezpieczających w ramach wytoczonego powództwa w tym również udział w czynnościach przeprowadzanych przy udziale Komornika,
 • w przypadku skierowania przez dłużnika środków odwoławczych od wydanego orzeczenia zastępstwo wierzyciela przez Sądem II instancji w ramach prowadzonego postępowania w tym udział w rozprawach oraz przygotowanie pism procesowych, aż do prawomocnego zakończenia postępowania sądowego,
 • reprezentowanie praw dłużników i wierzycieli w ramach prowadzonych postępowań sądowych,
 • reprezentacja wierzycieli w ramach postępowań o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne,
 • reprezentacja wierzycieli w ramach postępowań o orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużników,
 • reprezentacja wierzycieli w ramach postępowań przeciwko członkom zarządu w trybie art. 299 KSH.
 • reprezentacja praw wierzycieli w ramach postępowań karnych skierowanych przeciwko dłużnikom w związku brakiem uregulowania należności.

Etap postępowania egzekucyjnego

W ramach etapu postępowania egzekucyjnego ze względu na rodzaj wierzytelności podlegających ściągnięciu oferujemy wykonanie następujący usług:  

 1. Wierzytelności ulegające zaspokojeniu z majątku posiadanego przez dłużnika
 • wszczęcie oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych w oparciu o uzyskany na etapie postępowania sądowego tytuł wykonawczy poprzez zajęcie wierzytelności, udziałów w spółkach, wynagrodzenia za pracę, nieruchomości, rachunków bankowych dłużnika, poprzez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem dłużnika w tym również zlecenie Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika,
 • weryfikacja oraz stały kontakt z Komornikiem w zakresie podejmowanych czynności w początkowym okresie postępowania egzekucyjnego, 
 • w przypadku wadliwego wykonania przez Komornika czynności skierowanie skarg na czynności Komornika,
 • w sytuacji braku skuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego skierowanie wniosku o wyjawienie majątku dłużnika celem zabezpieczenia interesów wierzyciela na dalszym etapie prowadzonego postępowania.
 • podejmowanie czynności w zakresie skutecznego wyegzekwowania wierzytelności objętej tytułem wykonawczym.
 1. Wierzytelności trudno ściągalne ze względu na wyzbycie się przez dłużnika majątku
 • w przypadku braku możliwości uzyskania przez wierzyciela zaspokojenia w ramach czynności podejmowanych na drodze postępowania egzekucyjnego oferujemy podjęcie czynności w zakresie ustalenia przy współpracy z firmą specjalizującą się w zakresie weryfikacji stanu majątkowego dłużnika, czynności dokonanych przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli.
 • na skutek uzyskania informacji oraz materiałów o dokonaniu przez dłużnika czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli oferujemy przygotowanie oraz skierowanie powództwa o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (tzw. skargi pauliańskiej art. 527 KC) celem umożliwienia egzekwowania z majątku który dłużnik zbył w celu pokrzywdzenia wierzyciela,
 • w ramach wierzytelności przeciwko spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością które nie uległy zaspokojeniu w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym oferujemy skierowanie powództwa w trybie art. 299 KSH przeciwko członkom Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 1. Wierzytelności ulegające zaspokojeniu w ramach postępowania upadłościowego dłużnika

Niejednokrotnie w ramach podejmowanych czynności na etapie postępowania sądowego lub egzekucyjnego jak również już na etapie postępowania przedsądowego dochodzi do niewypłacalności dłużnika, co prowadzi do ogłoszenia upadłości dłużnika oraz przedłużenia uzyskania przez wierzyciela realnego zaspokojenia należności. Z tych względów oferujemy wykonanie następujących czynności:

 •  przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika,
 • stały monitoring stanu postępowania upadłościowego celem zabezpieczenia interesów wierzyciela,
 • przygotowanie sprzeciwu do przedłożonej listy wierzytelności w przypadku nieuzasadnionego uznania wierzytelności,
 • w przypadku braku uwzględnienia wierzytelności w sporządzonym planie podziału przygotowanie zarzutów do planu podziału,
 • przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego w postaci wyciągu z listy wierzytelności opatrzonego klauzulą wykonalności,
 • przeprowadzenie postępowania w zakresie uznania czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną wobec masy upadłości,
 • przygotowanie wniosku o wyłączenie składnika mienia z masy upadłości w sytuacji zaistnienia przesłanek wymaganych prawem,
 • dokonanie analizy wpływu ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie dłużnika w sytuacji posiadania tytułu egzekucyjnego,
 • doprowadzenie do poniesienia odpowiedzialności przez dłużnika lub jego reprezentantów za szkodę wierzycieli wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przewidzianym ustawowo terminie,
 • podjęcie czynności w zakresie orzeczenia zakazu  prowadzenia działalności przez nierzetelnego kontrahenta.

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.
Polityka prywatności

Zamknij [X]