Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
przez serwis E-kancelaria https://jglegal.pl

 

PREAMBUŁA

Wykonując postanowienia art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z dnia 6 lutego 2020 roku), dalej jako „UŚUDE”, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej jako „RODO”, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z dnia 9 grudnia 2019 roku) Kancelaria Prawna JG LEGAL Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych dalej jako „JG LEGAL” lub „Usługodawca” z siedzibą we Wrocławiu: ul. Sokolnicza 5 lok. 28, 53-676 Wrocław wdraża niniejszy Regulamin określający rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki na których są zawierane i rozwiązywane umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego jak też warunki przesyłania informacji handlowej.

 § 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin niniejszy, w rozumieniu art. 8 UŚUDE, określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania przez użytkowników indywidualnych (zwanych w dalszej części Regulaminu "Użytkownikami") z usług prawnych (zwanych w dalszej części Regulaminu "Usługami") świadczonych drogą elektroniczną przez Radcę Prawnego Joannę Gogolewską-Zych będącą członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu wpisaną na listę radców prawnych pod numerem WR-3118 prowadzącą Kancelarię Prawną JG LEGAL Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych z siedzibą: ul. Sokolnicza 5 lok. 28, 53-676 Wrocław, posiadającą NIP: 772-220-82-97, tel. 71 307 22 81, adres e-mail: kancelaria@jglegal.pl, stronę internetową: https://jglegal.pl (zwaną w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”), za pomocą serwisu internetowego E-kancelaria https://jglegal.pl/e-kancelaria/ (zwanego w dalszej części Regulaminu "Serwisem"). Usługodawca świadcząc usługi prawne drogą elektroniczną pozostaje związany zasadami etyki zawodowej Radcy Prawnego jakim jest Kodeks Etyki Radcy Prawnego dostępny pod adresem: https://oirp.wroclaw.pl/akty-prawne/zasady-etyki
 2. Zgodnie z art. 5 UŚUDE oraz z przepisami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego wskazuje, że usługi za pośrednictwem Serwisu E-kancelaria świadczy Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych będącą członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu wpisana na listę radców prawnych pod numerem WR-3118. Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych prowadzi Kancelarię Prawną JG LEGAL Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych z siedzibą: ul. Sokolnicza 5 lok. 28, 53-676 Wrocław, NIP: 772-220-82-97, tel. 71 307 22 81, adres e-mail: kancelaria@jglegal.pl, strona internetowa: https://jglegal.pl. W ramach wykonywania zawodu radca prawny Joanna Gogolewska-Zych pozostaje związana tajemnicą zawodową Radcy Prawnego oraz zasadami etyki zawodowej radcy prawnego jakim jest Kodeks Etyki Radcy Prawnego uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych uchwałą Nr 3/2014 z dnia 22 listopada 2014 roku dostępny pod adresem:  https://oirp.wroclaw.pl/akty-prawne/zasady-etyki
 3.  Użyte w Regulaminie terminy oznaczają

                a.     JG LEGAL – Kancelaria Prawna JG LEGAL Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych z siedzibą: ul. Sokolnicza 5 lok. 28, 53-676 Wrocław,

                b.    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

                c.     Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z dnia 9 grudnia 2019 roku,

                d.    Serwis – E-kancelaria dostępna pod adresem: https://jglegal.pl/e-kancelaria/,

                e.    UŚUDE – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z dnia 6 lutego 2020 roku),

              f.     System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

             g.     Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

              h.    Usługa lub Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez JG LEGAL,

        i.    Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

            j.     Usługodawca – Kancelaria Prawna JG LEGAL Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych z siedzibą: ul. Sokolnicza 5 lok. 28, 53-676 Wrocław,

        k.   Usługobiorca lub Użytkownik – podmiot korzystający z usług JG LEGAL, który jest stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości, który jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

       l.  RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

       m. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1781).

    4.     Usługodawca  świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: https://jglegal.pl. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

     5.    Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie https://jglegal.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

     6.    Regulamin udostępnia się Użytkownikom pod adresem: https://jglegal.pl/regulamin.html, w takiej formie, aby mogli zapoznać się z jego treścią, a także w taki sposób aby było możliwe zapisanie jego treści na twardym dysku komputera bądź innym nośniku danych umożliwiającym jego odtwarzanie.

   7. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych JG LEGAL następujących treści:

         a.     powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych JG LEGAL lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

         b.    niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami aktów prawnych obowiązujących członków samorządu radców prawnych,

        c.     dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

       d.    działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy.

     8.     Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów, bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez systemy informatyczne Usługodawcy z naruszeniem ust. 7 pkt. c powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.

    9.     W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, JG LEGAL ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

   10.      JG LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem JG LEGAL.

   11.     Niezależnie od powyższych przypadków JG LEGAL ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. JG LEGAL nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awarii sprzętu, opóźnień i zakłóceń w przesyłaniu informacji.

  12.   JG LEGAL zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych. 

§ 2

Zasady świadczenia Usług

 1. Świadczenie przez Usługodawcę Usług polega na odpłatnym udzielaniu Użytkownikom opinii i porad prawnych oraz odpłatnym sporządzaniu dla Użytkowników pism procesowych oraz innych dokumentów o charakterze prawnym (zwanych w dalszej części Regulaminu „Usługami odpłatnymi”).
 2. Jako wsparcie merytoryczne, przy świadczeniu Usług odpłatnych w Serwisie, Usługodawca udostępnia bezpłatnie Użytkownikom Serwisu artykuły o tematyce prawnej (zwane w dalszej części Regulaminu „Usługami bezpłatnymi”).
 3. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej przez Usługodawcę zostaje zawarta po łącznym spełnieniu przez Użytkownika poniższych warunków:

            a.     zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacją jego postanowień,

          b.    faktycznego zlecenie wykonania Usługi odpłatnej poprzez wypełnienie wymaganych pól formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie https://jglegal.pl/e-kancelaria/,

            c.     udzielenia dodatkowych informacji lub przedłożenia dodatkowych  dokumentów wskazanych przez Usługodawcę

           d.    uiszczenia opłaty we wskazanej przez Usługodawcę formie i wysokości.

        4.    Użytkownik zlecając wykonanie Usługi odpłatnej, zgodnie z § 2 ust. 3 lit. b Regulaminu, zobowiązany jest podać dokładne i aktualne dane osobowe. W przypadku gdy podane przez Użytkownika Serwisu dane osobowe wprowadzają w błąd, są niekompletne lub nieścisłe Usługodawca zwolniony jest od świadczenia Usługi odpłatnej.

        5.    Użytkownik oświadcza, że jest świadom, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej strony umowy w rozumieniu art. 286 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 

        6.    Uiszczenie opłaty, wskazanej w § 2 ust. 3 lit. d Regulaminu, poprzedza przesłanie Użytkownikowi przez Usługodawcę bezpłatnej wyceny Usługi odpłatnej drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika przy zleceniu wykonania Usługi odpłatnej, zgodnie z § 2 ust. 3 lit. b Regulaminu, adres e-mail. Bezpłatna wycena zawiera informację dotyczącą formy płatności oraz wysokości opłaty (opłata zawiera 23% podatku VAT).

        7.    Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi odpłatnej w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy wpłaty dokonanej przez Użytkownika, wskazanej w § 2 ust. 3 lit. d Regulaminu. W przypadku spraw skomplikowanych, w szczególności wymagających  analizy stanu faktycznego, orzecznictwa sądowego lub literatury przedmiotu, termin świadczenia Usługi odpłatnej może ulec wydłużeniu, o czym Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Użytkownika wraz z przesłaniem bezpłatnej wyceny Usługi odpłatnej. Akceptacja przez Użytkownika wydłużonego terminu świadczenia przez Usługodawcę Usługi odpłatnej jest równoznaczna z uiszczeniem przez Użytkownika opłaty, wskazanej w § 2 ust. 3 lit. d Regulaminu.

       8.    Usługodawca świadczy Usługę odpłatną drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika, przy zleceniu wykonania Usługi odpłatnej, zgodnie z § 2 ust. 3 lit. b Regulaminu, adres e-mail w formie bieżącego tekstu wiadomości e-mail lub załączonego do wiadomości e-mail zabezpieczonego hasłem pliku w formacie „.doc” lub „.pdf”.

      9.    Świadczenie Usług odpłatnych odbywa się poprzez nawiązanie połączenia telefonicznego, połączenia internetowego lub przesłania wiadomości e-mail do Użytkownika w zależności od ustaleń,

     10.  Usługodawca umożliwia Użytkownikom Serwisu otrzymywanie okresowych informacji dotyczących świadczenia Usług bezpłatnych w formie bezpłatnych wiadomości e-mail (zwanych w dalszej części Regulaminu „Newsletterem”). Newsletter przesyłany jest na adres e-mail podany przez Użytkownika na stronie głównej Serwisu w polu „Newsletter” lub na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy zleceniu wykonania Usługi odpłatnej, zgodnie z § 2 ust. 3 lit. b Regulaminu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z użytkowania usługi Newslettera poprzez wysłanie rezygnacji w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Serwisu: kancelaria@jglegal.pl.

     11.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług spowodowane było okolicznościami, za które Usługodawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa) lub wynikło z działań lub zaniechań osób trzecich, na które Usługodawca nie posiadał wpływu.  Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji,  przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu.

     12.  Użytkownik zlecając wykonanie Usługi odpłatnej, zgodnie z § 2 ust. 3 lit. b Regulaminu, lub wyrażając zgodę na otrzymywanie Newslettera, zgodnie z § 2 ust. 9 Regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie e-mail, na podany w toku powyższych czynności adres e-mail, dotyczący usług świadczonych przez Usługodawcę (także poza Serwisem).

 

 § 3

Dane osobowe i Pliki cookies

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, informujemy, że Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://jglegal.pl oraz poczty elektronicznej jest Kancelaria Prawna JG LEGAL Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych z siedzibą: ul. Sokolnicza 5 lok. 28, 53-676 Wrocław, posiadająca numer NIP: 7722208297, reprezentowana przez Joannę Gogolewską-Zych, z którym można się skontaktować listownie na wskazany powyżej adres, drogą mailową na adres: kancelaria@jglegal.pl lub telefonicznie pod nr tel.71 307 22 81. Administrator danych osobowych samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

 

Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli istnieje

1.

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z Użytkownikiem lub kontrahentem, kontakt telefoniczny, e-mailowy związany z realizacją usługi

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podstawa prawna dotycząca Użytkownika (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),
 2. b.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO – podstawa prawna dotycząca osób współpracujących z JG LEGAL w imieniu Użytkownika lub kontrahenta.

Okres przechowywania danych:

Czas określony umową, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

 

 

ð  Potrzeba kontaktu z pracownikami bądź współpracownikami Użytkowników i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.

2.

Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO
 2. b.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych:

Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.

 

ð  Potrzeba kontaktu z pracownikami bądź współpracownikami Użytkowników w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji.

3.

Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych:

Przez czas niezbędny do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ð  Przetwarzanie danych Użytkowników lub kontrahentów i ich pracowników bądź współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.

4.

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Okres przechowywania danych:

Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (zasadniczo przez okres 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).

 

W przypadku gdy terminy przechowywania dokumentów są dłuższe od terminów właściwych dla dochodzenia ewentualnych roszczeń, stosuje się wskazanie dłuższe terminy.

 

5.

Prowadzenie statystyk

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych:

Przez czas prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych.

ð  Usprawnienie prowadzonej działalności na skutek wniosków wyciągniętych z działań statystycznych.

6.

Prowadzenie działań marketingowych w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych:

ð  W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą Prawo telekomunikacyjne.

ð  Do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania administratorowi w dowolny sposób, że Użytkownik nie chce pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez administratora działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.

ð  Prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi.

7.

Monitoring na terenie siedziby administratora danych w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych:

Nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania

ð  Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywających na terenie siedziby JG LEGAL stanowi uzasadniony cel przetwarzania danych, w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa, tj. art. 222 KP.

8.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach profilu JG LEGAL na portalu społecznościowym Facebook

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych:

Dane współadministrowane przez JG LEGAL i portal Facebook. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

ð  Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook w tym komunikator Messenger oraz prowadzenie innych działań marketingowych.

9.

Przetwarzanie plików cookies

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych:

Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która umożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

ð  Dostosowanie treści strony internetowej do potrzeb Użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacji korzystania z serwisu internetowego.

10.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO
 2. b.     art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Okres przechowywania danych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe są przechowywane przez 50 lub 10 lat.

 

ð  10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku.

 

ð  W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 roku, a przed 1 stycznia 2019 roku dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do tych spośród powyżej wymienionych pracowników, co do których pracodawca złoży raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt. 6a ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, okres przechowywania dokumentacji oraz akt ulega skróceniu do 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejszy raport został złożony.

 

ð  W przypadku gdy okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy, administrator będzie przestrzegał krótszego terminu.

 

ð  Umowy cywilnoprawne będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

 

ð  Rozpowszechnianie wizerunku pracownika/współpracownika na podstawie zgody prawno-autorskiej.

11.

Prowadzenie rekrutacji

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO dotyczy kandydatów na pracowników,
 2. b.     art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO dotyczy kandydatów na współpracowników

Okres przechowywania danych:

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

 

 

3.    Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których JG LEGAL przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe uregulowanie operacji przetwarzania danych osobowych.

4.    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną w JG LEGAL za ochronę danych osobowych pod adresem: kancelaria@jglegal.pl lub telefonicznie pod nr tel.71 307 22 81.

5.    Osoby fizyczne odwiedzające naszą stronę internetową mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 UŚUDE. 

6.    Podjęliśmy również działania w celu jak najszybszego uzyskania pełnej zgodności naszych praktyk z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO.

7.    Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nas dane są:

a.     przetwarzane zgodnie z prawem,

b.    zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c.     merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

       8.    Dane osobowe Użytkowników będą udostępniania innym odbiorcom danych w związku z prowadzoną działalnością następującym podmiotom:

a.     osobom prowadzącym działalność gospodarczą w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z JG LEGAL w zakresie świadczonych usług prawnych i konsultingowych na rzecz Użytkowników JG LEGAL,

b.    organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,

c.     podmiotom wspierającym JG LEGAL w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających działalność JG LEGAL, w tym firmie Microsoft, podmiotom audytującym działalność JG LEGAL, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z JG LEGAL w ramach kampanii marketingowych, przy czym w tym przypadku takie podmioty będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie umowy z JG LEGAL oraz wyłącznie z wytycznymi JG LEGAL,

d.    dostawcy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, tj. Twisto Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa a także bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

e.    dostawcy programu Vicarius e-Kancelaria dostarczanego przez Adic.pl Systemy informatyczne s.c. Andrzej Dzierzgwa Michał Olszewski z siedzibą: ul. Tatarczana 2B/3, 81-591 Gdynia,

f.     w przypadku kandydatów do pracy także internetowym portalom rekrutacyjnym.

    9.    Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez JG LEGAL przysługuje prawo do:

a.     dostępu do swoich danych osobowych,

b.    żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c.     żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

d.    żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f.     przenoszenia swoich danych osobowych, jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

g.     wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    10.  Większy zakres informacji o prawach osób których dane są przetwarzane zawierają przepisy art. 12-23 RODO.

    11.  Ponadto osobie, której dane dotyczą a są przetwarzane przez JG LEGAL, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

    12.  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez JG LEGAL z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że jeśli Użytkownik chce skorzystać z oferowanych przez JG LEGAL usług prawnych, zostać kontrahentem, dostawcą bądź pracownikiem/współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe. W pozostałym zakresie w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych przez JG LEGAL w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody osoby.

    13.  Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej jako „EOG”. Biorąc jednak pod uwagę świadczenie usług przez podwykonawców JG LEGAL przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, JG LEGAL może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź też zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie danych osobowych poza obszar EOG. Stosownie do decyzji Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG są zobowiązanie do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku zaś odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia danych osobowych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się w jakich miejscach są udostępniane.

    14.  Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji a dane nie są profilowane w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec Użytkowników, kontrahentów, dostawców, ich pracowników/współpracowników, jak też pracowników/współpracowników administratora czy kandydatów do pracy.

§ 4

 Zasady korzystania z Serwisu

 

 1. Prawidłowe korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika niezbędnych wymagań technicznych, w tym posiadania stosownego systemu operacyjnego i oprogramowania
  oraz właściwej przeglądarki internetowej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy oraz ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odmowy korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych w Serwisie, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że świadczenie Usług narusza obowiązujący porządek prawny, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy oraz udostępnianych na niej usług, w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z korzystaniem z usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.
 8. Wszelkie dostrzeżone przypadki ewentualnych nadużyć powinny być zgłaszane w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Serwisu: kancelaria@jglegal.pl.
 9. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do systemów teleinformatycznych Usługodawcy. W przypadku pozyskania wiarygodnej informacji lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Usługodawca może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Usługobiorcy do świadczonych usług. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usuniecie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani też za zawieszenie dostępu do usług na podstawie niniejszego postanowienia.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
 11. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym.

 § 5

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, ujemne następstwa w sferze materialnej i niematerialnej, za wyjątkiem szkód  wynikających z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub jego pracowników. Usługodawca nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu obowiązków, wynikających z treści Regulaminu, spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem, nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne i multimedialne pozostające w związku lub odnoszące się do Serwisu, z zastrzeżeniem materiałów stanowiących mechanizm funkcjonowania oraz interfejs Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych podmiotów do nich uprawnionych, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy i praw z rejestracji wzoru przemysłowego. 
 3. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z obowiązującym JG LEGAL Kodeksem Etyki Radcy Prawnego oraz do zachowania poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:

a.     Informacji te są publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą,

b.     Ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

c.     Uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca.

 

§ 6

 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia Usług przez Usługodawcę Użytkownik powinien zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Serwisu: kancelaria@jglegal.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swojej treści co najmniej: imię i nazwisko (nazwę)Użytkownika oraz dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji. Usługodawca zaleca podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę niezwłocznie, według kolejności daty wpływu, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia ich otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik poinformowany zostanie w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail, z którego Usługodawca otrzymał reklamację, albo w formie listu, na adres pocztowy podany w treści reklamacji. 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie zagadnień nie ujętych w treści Regulaminu zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące powszechne normy prawa, w szczególności normy wynikające z przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. Znowelizowana wersja Regulaminu każdorazowo umieszczona zostanie w Serwisie. Wszelkie zmiany w treści Regulaminu zostaną zamieszczone na stronie www.jglegal.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

 

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.
Polityka prywatności

Zamknij [X]