Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
przez serwis E-kancelaria www.jglegal.pl
z dnia 1 sierpnia 2015 roku

 1. Postanowienia ogólne

1.1.Regulamin niniejszy, w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania przez użytkowników indywidualnych (zwanych w dalszej części Regulaminu "Użytkownikami") z usług prawnych (zwanych w dalszej części Regulaminu "Usługami") świadczonych drogą elektroniczną przez Radcę Prawnego Joannę Gogolewską-Zych będącą członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu wpisaną na listę radców prawnych pod numerem WR-3118 prowadzącą Kancelarię Prawną JG LEGAL Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych z siedzibą: ul. Sokolnicza 5 lok. 28, 53-676 Wrocław, NIP: 772-220-82-97, tel. + 48 575 505 529, adres e-mail: kancelaria@jglegal.pl , strona internetowa: www.jglegal.pl (zwaną w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”) za pomocą serwisu internetowego E-kancelaria www.jglegal.pl (zwanego w dalszej części Regulaminu "Serwisem"). Usługodawca pozostaje związany zasadami etyki zawodowej Radcy Prawnego jakim jest Kodeks Etyki Radcy Prawnego dostępny pod adresem: http://www.oirp.wroclaw.pl/akty-prawne/zasady-etyki.

1.2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

a)   JG LEGAL – Kancelaria Prawna JG LEGAL Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych z siedzibą: ul. Sokolnicza 5 lok. 28, 53-676 Wrocław,

b)   Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne,

c)   Serwis – E-kancelaria dostępna pod adresem: www.jglegal.pl,

d)   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku,

e)  System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

f)   Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

g)  Usługa lub Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez JG LEGAL,

h)  Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi,

i)   Usługodawca – JG LEGAL,

j)   Usługobiorca lub Użytkownik – podmiot korzystający z usług JG LEGAL, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

1.2.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług jest Usługodawca.

1.3.Regulamin udostępnia się Użytkownikom, w takiej formie, aby mogli zapoznać się z jego treścią, a także w taki sposób aby było możliwe zapisanie jego treści na twardym dysku komputera bądź innym nośniku danych umożliwiającym jego odtwarzanie.

1.4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych JG LEGAL następujących treści:

a)      powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych JG LEGAL lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b)      niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami aktów prawnych obowiązujących członków samorządu radców prawnych,

c)       naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

1.5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, JG LEGAL ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

1.6.. JG LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem JG LEGAL.

1.7.. Niezależnie od powyższych przypadków JG LEGAL ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. JG LEGAL nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awarii sprzętu, opóźnień i zakłóceń w przesyłaniu informacji.

1.8. JG LEGAL zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych. 

2. Zasady świadczenia Usług

2.1.Świadczenie przez Usługodawcę Usług polega na odpłatnym udzielaniu Użytkownikom opinii i porad prawnych oraz odpłatnym sporządzaniu dla Użytkowników pism procesowych oraz innych dokumentów o charakterze prawnym (zwanych w dalszej części Regulaminu „Usługami odpłatnymi”).

2.2.Jako wsparcie merytoryczne, przy świadczeniu Usług odpłatnych w Serwisie, Usługodawca udostępnia bezpłatnie Użytkownikom Serwisu artykuły o tematyce prawnej (zwane w dalszej części Regulaminu „Usługami bezpłatnymi”).

2.3. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej przez Usługodawcę zostaje zawarta po łącznym spełnieniu przez Użytkownika poniższych warunków:

a)

zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacją jego postanowień,

b)

faktycznego zlecenie wykonania Usługi odpłatnej poprzez wypełnienie wymaganych pól formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie (Podstrona E-kancelaria),

c)

udzielenia dodatkowych informacji lub przedłożenia dodatkowych  dokumentów wskazanych przez Usługodawcę,

d)

uiszczenia opłaty we wskazanej przez Usługodawcę formie i wysokości.

2.4.Użytkownik zlecając wykonanie Usługi odpłatnej, zgodnie z ust. 2 pkt 3 lit. b Regulaminu, zobowiązany jest podać dokładne i aktualne dane osobowe. W przypadku gdy podane przez Użytkownika Serwisu dane osobowe wprowadzają w błąd, są niekompletne lub nieścisłe Usługodawca zwolniony jest od świadczenia Usługi odpłatnej.

2.5.Użytkownik oświadcza, iż jest świadom, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej strony umowy w rozumieniu art. 286 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

2.6.Uiszczenie opłaty, wskazanej w ust. 2 pkt 3 lit. d Regulaminu, poprzedza przesłanie Użytkownikowi przez Usługodawcę bezpłatnej wyceny Usługi odpłatnej drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika przy zleceniu wykonania Usługi odpłatnej, zgodnie z ust. 2 pkt 3 lit. b Regulaminu, adres e-mail. Bezpłatna wycena zawiera informację dotyczącą formy płatności oraz wysokości opłaty (opłata zawiera 23% podatku VAT).

2.7.Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi odpłatnej w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy wpłaty dokonanej przez Użytkownika, wskazanej w ust. 2 pkt 3 lit. d Regulaminu. W przypadku spraw skomplikowanych, w szczególności wymagających  analizy orzecznictwa sądowego lub literatury przedmiotu, termin świadczenia Usługi odpłatnej może ulec wydłużeniu, o czym Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Użytkownika wraz z przesłaniem bezpłatnej wyceny Usługi odpłatnej. Akceptacja przez Użytkownika wydłużonego terminu świadczenia przez Usługodawcę Usługi odpłatnej uznaje się uiszczenie przez Użytkownika opłaty, wskazanej w ust. 2 pkt 3 lit. d Regulaminu.

2.8.Usługodawca świadczy Usługę odpłatną drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika, przy zleceniu wykonania Usługi odpłatnej, zgodnie z ust. 2 pkt 3 lit. b Regulaminu, adres e-mail w formie bieżącego tekstu wiadomości e-mail lub załączonego do wiadomości e-mail pliku w formacie „.doc” lub „.pdf”.

2.9.Usługodawca umożliwia Użytkownikom Serwisu otrzymywanie okresowych informacji dotyczących świadczenia Usług bezpłatnych w formie bezpłatnych wiadomości e-mail (zwanych w dalszej części Regulaminu „Newsletterem”). Newsletter przesyłany jest na adres e-mail podany przez Użytkownika na stronie głównej Serwisu w polu „Newsletter” lub na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy zleceniu wykonania Usługi odpłatnej, zgodnie z ust. 2 pkt 3 lit. b Regulaminu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z użytkowania usługi Newslettera poprzez wysłanie rezygnacji w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Serwisu: kancelaria@jglegal.pl.

2.10.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług spowodowane było okolicznościami, na które Usługodawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa) lub wynikło z działań lub zaniechań osób trzecich, na które Usługodawca nie posiadał wpływu.  Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji,  przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu.

2.11.Użytkownik zlecając wykonanie Usługi odpłatnej, zgodnie z ust. 2 pkt 3 lit. b Regulaminu, lub wyrażając zgodę na otrzymywanie Newslettera, zgodnie z ust. 2 pkt 9 Regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie e-mail, na podany w toku powyższych czynności adres e-mail, dotyczącej usług świadczonych przez Usługodawcę (także poza Serwisem).

 3. Polityka prywatności

3.1.Użytkownik zlecając wykonanie Usługi odpłatnej, zgodnie z ust. 2 pkt 3 lit. b Regulaminu, lub wyrażając zgodę na otrzymywanie Newslettera, zgodnie z ust. 2 pkt 9 Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w rozumieniu  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.

3.2.Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe Użytkownika w sposób bezpieczny, nie naruszając praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia oraz sprostowania danych osobowych. W momencie, gdy dane osobowe staną się zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, Użytkownikowi przysługuje  prawo żądania wstrzymania ich przetwarzania  lub ich usunięcia.

3.3.W celu uzyskania informacji dotyczących polityki prywatności, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkownika oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Serwisu: kancelaria@jglegal.pl

4. Zasady korzystania z Serwisu

4.1.Prawidłowe korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika niezbędnych wymagań technicznych, w tym posiadania stosownego systemu operacyjnego i oprogramowania
oraz właściwej przeglądarki internetowej.

4.2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy oraz ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie.

4.3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odmowy korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych w Serwisie, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że świadczenie Usług narusza obowiązujący porządek prawny, zasady współżycia społecznego lub postanowienia  Regulaminu.

4.4.Wszelkie dostrzeżone przypadki ewentualnych nadużyć powinny być zgłaszane w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Serwisu: kancelaria@jglegal.pl.

 5. Odpowiedzialność Usługodawcy

5.1.Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, ujemne następstwa w sferze materialnej i niematerialnej, za wyjątkiem szkód  wynikających z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub jego pracowników. Usługodawca nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu obowiązków, wynikających z treści Regulaminu, spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem, nie ponosi odpowiedzialności.

5.2.Wszelkie materiały tekstowe, graficzne i multimedialne pozostające w związku lub odnoszące się do Serwisu, z zastrzeżeniem materiałów stanowiących mechanizm funkcjonowania oraz interfejs Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych podmiotów do nich uprawnionych, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy i praw z rejestracji wzoru przemysłowego. 

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1.Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia Usług przez Usługodawcę Użytkownik powinien zgłaszać w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Serwisu: kancelaria@jglegal.pl.

6.2.Reklamacja powinna zawierać w swojej treści co najmniej: imię i nazwisko (nazwę)Użytkownika oraz dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.

6.3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę niezwłocznie, według kolejności daty wpływu, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

6.4.O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik poinformowany zostanie w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail, z którego Usługodawca otrzymał reklamację, albo w formie listu, na adres pocztowy podany w treści reklamacji. 

7. Postanowienia końcowe

7.1.W zakresie zagadnień nie ujętych w treści Regulaminu zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące powszechne normy prawa, w szczególności normy wynikające z przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

7.2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. Znowelizowana wersja Regulaminu każdorazowo umieszczona zostanie w Serwisie. Wszelkie zmiany w treści Regulaminu zostaną zamieszczone na stronie www.jglegal.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.
Polityka prywatności

Zamknij [X]