Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ: www.jglegal.pl

Polityka prywatności opisuje zasady przechowywania i dostępu do informacji na Twoich urządzeniach z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej: www.jglegal.pl  realizowanych przez Kancelarię Prawną JG LEGAL Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych z siedzibą: ul. Sokolnicza 5 lok. 28, 53-676 Wrocław.

Jeżeli chcesz się skontaktować z administratorem Twoich danych to pisz na adres e-mail: kancelaria@jglegal.pl

§ 1 

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, zachęcam Cię do zapoznania się z poniższymi pojęciami:

 1. Administrator – Kancelaria Prawna JG LEGAL Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych z siedzibą: ul. Sokolnicza 5 lok. 28, 53-676 Wrocław
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.
 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem  https:jglegal.pl

§ 2
Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, informujemy, że Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://jglegal.pl oraz poczty elektronicznej jest Kancelaria Prawna JG LEGAL Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych z siedzibą: ul. Sokolnicza 5 lok. 28, 53-676 Wrocław, posiadająca numer NIP: 7722208297, reprezentowana przez Joannę Gogolewską-Zych, z którym można się skontaktować listownie na wskazany powyżej adres, drogą mailową na adres: kancelaria@jglegal.pl lub telefonicznie pod nr tel.71 307 22 81. Administrator danych osobowych samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

 

Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli istnieje

1.

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z Użytkownikiem lub kontrahentem, kontakt telefoniczny, e-mailowy związany z realizacją usługi

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podstawa prawna dotycząca Użytkownika (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),
 2. b.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO – podstawa prawna dotycząca osób współpracujących z JG LEGAL w imieniu Użytkownika lub kontrahenta.

Okres przechowywania danych:

Czas określony umową, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

 

 

ð  Potrzeba kontaktu z pracownikami bądź współpracownikami Użytkowników i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.

2.

Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO
 2. b.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych:

Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.

 

ð  Potrzeba kontaktu z pracownikami bądź współpracownikami Użytkowników w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji.

3.

Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych:

Przez czas niezbędny do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ð  Przetwarzanie danych Użytkowników lub kontrahentów i ich pracowników bądź współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.

4.

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Okres przechowywania danych:

Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (zasadniczo przez okres 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).

 

W przypadku gdy terminy przechowywania dokumentów są dłuższe od terminów właściwych dla dochodzenia ewentualnych roszczeń, stosuje się wskazanie dłuższe terminy.

 

5.

Prowadzenie statystyk

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych:

Przez czas prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych.

ð  Usprawnienie prowadzonej działalności na skutek wniosków wyciągniętych z działań statystycznych.

6.

Prowadzenie działań marketingowych w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych:

ð  W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą Prawo telekomunikacyjne.

ð  Do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania administratorowi w dowolny sposób, że Użytkownik nie chce pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez administratora działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.

ð  Prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi.

7.

Monitoring na terenie siedziby administratora danych w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych:

Nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania

ð  Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywających na terenie siedziby JG LEGAL stanowi uzasadniony cel przetwarzania danych, w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa, tj. art. 222 KP.

8.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach profilu JG LEGAL na portalu społecznościowym Facebook

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych:

Dane współadministrowane przez JG LEGAL i portal Facebook. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

ð  Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook w tym komunikator Messenger oraz prowadzenie innych działań marketingowych.

9.

Przetwarzanie plików cookies

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych:

Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która umożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

ð  Dostosowanie treści strony internetowej do potrzeb Użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacji korzystania z serwisu internetowego.

10.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO
 2. b.     art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Okres przechowywania danych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe są przechowywane przez 50 lub 10 lat.

 

ð  10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku.

 

ð  W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 roku, a przed 1 stycznia 2019 roku dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do tych spośród powyżej wymienionych pracowników, co do których pracodawca złoży raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt. 6a ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, okres przechowywania dokumentacji oraz akt ulega skróceniu do 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejszy raport został złożony.

 

ð  W przypadku gdy okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy, administrator będzie przestrzegał krótszego terminu.

 

ð  Umowy cywilnoprawne będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

 

ð  Rozpowszechnianie wizerunku pracownika/współpracownika na podstawie zgody prawno-autorskiej.

11.

Prowadzenie rekrutacji

 1. a.     art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO dotyczy kandydatów na pracowników,
 2. b.     art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO dotyczy kandydatów na współpracowników

Okres przechowywania danych:

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

 

 

3.    Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których JG LEGAL przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe uregulowanie operacji przetwarzania danych osobowych.

4.    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną w JG LEGAL za ochronę danych osobowych pod adresem: kancelaria@jglegal.pl lub telefonicznie pod nr tel.71 307 22 81.

5.    Osoby fizyczne odwiedzające naszą stronę internetową mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 UŚUDE. 

6.    Podjęliśmy również działania w celu jak najszybszego uzyskania pełnej zgodności naszych praktyk z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO.

7.    Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nas dane są:

a.     przetwarzane zgodnie z prawem,

b.    zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c.     merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

8.    Dane osobowe Użytkowników będą udostępniania innym odbiorcom danych w związku z prowadzoną działalnością następującym podmiotom:

a.     osobom prowadzącym działalność gospodarczą w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z JG LEGAL w zakresie świadczonych usług prawnych i konsultingowych na rzecz Użytkowników JG LEGAL,

b.    organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,

c.     podmiotom wspierającym JG LEGAL w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających działalność JG LEGAL, w tym firmie Microsoft, podmiotom audytującym działalność JG LEGAL, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z JG LEGAL w ramach kampanii marketingowych, przy czym w tym przypadku takie podmioty będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie umowy z JG LEGAL oraz wyłącznie z wytycznymi JG LEGAL,

d.    dostawcy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, tj. Twisto Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa a także bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

e.    dostawcy programu Vicarius e-Kancelaria dostarczanego przez Adic.pl Systemy informatyczne s.c. Andrzej Dzierzgwa Michał Olszewski z siedzibą: ul. Tatarczana 2B/3, 81-591 Gdynia,

f.     w przypadku kandydatów do pracy także internetowym portalom rekrutacyjnym.

9.    Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez JG LEGAL przysługuje prawo do:

a.     dostępu do swoich danych osobowych,

b.    żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c.     żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

d.    żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f.     przenoszenia swoich danych osobowych, jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

g.     wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  Większy zakres informacji o prawach osób których dane są przetwarzane zawierają przepisy art. 12-23 RODO.

11.  Ponadto osobie, której dane dotyczą a są przetwarzane przez JG LEGAL, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

12.  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez JG LEGAL z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że jeśli Użytkownik chce skorzystać z oferowanych przez JG LEGAL usług prawnych, zostać kontrahentem, dostawcą bądź pracownikiem/współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe. W pozostałym zakresie w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych przez JG LEGAL w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody osoby.

13.  Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej jako „EOG”. Biorąc jednak pod uwagę świadczenie usług przez podwykonawców JG LEGAL przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, JG LEGAL może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź też zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie danych osobowych poza obszar EOG. Stosownie do decyzji Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG są zobowiązanie do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku zaś odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia danych osobowych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się w jakich miejscach są udostępniane.

14.  Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji a dane nie są profilowane w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec Użytkowników, kontrahentów, dostawców, ich pracowników/współpracowników, jak też pracowników/współpracowników administratora czy kandydatów do pracy.

§ 3

Logi serwera

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze JGLEGAL w celu Twojej identyfikacji.

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem

 

 

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.
Polityka prywatności

Zamknij [X]